Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik slávil ďakovnú svätú omšu v deň 15. výročia svojej biskupskej vysviacky

20. marca slávil náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik v Kaplnke Biskupského úradu svätú omšu, ktorou sme spoločne s ním ďakovali za 15 rokov jeho biskupskej služby.

V príhovore na úvod sv. omše vyjadril Pánu Bohu vďaku za veľký dar pätnástich rokov biskupskej služby. Sv. omšu slúžil v ornáte, ktorý mal na sebe oblečený sv. Ján Pavol II. počas svätej omše, ktorú slávil  13. septembra 2003 v Rožňave. Otec biskup povedal: „Sv. Ján Pavol II. ma menoval za biskupa a zajtra (21.3.) budú štyri roky, čo ma Svätý Otec František menoval za biskupa do Rožňavy. Takže v týchto dňoch si pripomínam tieto udalosti.“ V príhovore ďalej vyzdvihol zvlášť osobnosť sv. Jozefa, ku ktorému vzrástla počas týchto rokov jeho úcta, vďaka jeho príkladu vernosti, dôvery, ale aj pevných postojov; vďaka jeho svätosti a predchádzajúcemu vyvoleniu. Povedal: „Ak by som si dnes dával biskupské heslo, rozhodne by tam nechýbal sv. Jozef. Mocou Ducha Svätého, s Máriou a s Jozefom.“ Potom sa zameral na Božie slovo dnešného dňa, predovšetkým na evanjelium, „kde je naznačené to, čo sa tiahne celými dejinami Cirkvi. Na funkcie by bolo vždy dosť ľudí, len na robotu menej. Koľkokrát, či už to bol sv. Alfonz, alebo Gregor Veľký, alebo niektorí ďalší, neraz spomenuli v rozjímaní o kňazstve, alebo v príhovoroch ku kňazom, že síce žatva je veľká, aj kňazov je veľa, ale robotníkov málo. Preto chcem naozaj aj dnes Pána prosiť o milosť, aby služba bola vždy na prvom mieste, aby vždy bola službou. Služba, ktorej predchádza hlboký vzťah s Bohom a prežívaná vždy v dôvere v pomoc Ducha Svätého, Márie, Jozefa, sv. Stanislava, i ďalších.“ Príhovor zakončil slovami: „Dnes nie sme v katedrále pred pätnástimi rokmi, ale v kaplnke, v ktorej sa udialo nesmierne veľa vecí a Božích vecí. Nech aj tento reštart pätnástich rokov je znova takým reštartom Božej cesty, ktorá vedie všetkých nás ku spáse.“

Mons. Stanislav Stolárik bol 26. februára 2004 pápežom sv. Jánom Pavlom II. menovaný za titulárneho biskupa barikského a pomocného biskupa Košickej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004. Jeho biskupské heslo je: „In virtute Spiritus Sancti cum Maria“. „Mocou Ducha Svätého a s Máriou“.

21. marca 2015 bol pápežom Františkom vymenovaný za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy. Do úradu  rožňavského diecézneho biskupa bol uvedený na sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy dňa 16. mája 2015 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

Ďakujeme Pánu Bohu za nášho otca biskupa Stanislava, za pätnásť rokov jeho obetavej biskupskej služby, osobitne za roky, počas ktorých je v službe pastiera našej Rožňavskej diecézy. Ďakujeme za to, že nás vedie Božími cestami cez Pannu Máriu k cieľu nášho života, ktorý má vyvrcholiť v konečnom dosiahnutí našej spásy.

Prajeme mu a zároveň mu aj vyprosujme, aby ho neustále sprevádzala Božia pomoc, požehnanie, aby ho vždy viedol  Svätý Duch, aby mu Pán dal dobré zdravie a všetko potrebné pre jeho život, povolanie a poslanie naďalej horlivo viesť jemu zverenú diecézu pod ochranou a s pomocou Panny Márie a sv. Jozefa.