Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika pred diecéznou púťou do Smižian

erb_brownVo vrcholiacom Roku milosrdenstva začíname ružencový mesiac október, čím je posilnený mariánsky charakter prežívaného Roka. Je to šanca, znova prosiť Matku milosrdenstva. V Roku milosrdenstva máme na to najmenej trojnásobný dôvod: 27. júna (2016) sme ukončili Rok Matky ustavičnej pomoci. V Roku milosrdenstva sa v plnej dôvere utiekame k Matke milosrdenstva, aby sme sa uctievaním jej Nepoškvrneného srdca pripravili na ďalšiu významnú mariánsku udalosť: na 100 rokov od fatimských zjavení. Tieto tri mariánske podoby nám môžu pomôcť ešte hlbšie prežiť záver Roka milosrdenstva. Každý mariánsky ctiteľ berie súvislosť Márie a Božieho milosrdenstva ako niečo celkom normálne. Božie milosrdenstvo a Mária idú spolu.

Dnes je potrebné ďakovať za všetko, čo sme mohli prežiť v  Roku milosrdenstva a zároveň prosiť o potrebné sily k všetkému, čo nás ešte čaká.

V Roku milosrdenstva bolo otvorených v našej diecéze jedenásť „svätých brán“, cez ktoré ste mohli prechádzať a za obvyklých podmienok získavať plnomocné odpustky. Teším sa z každej vašej návštevy v niektorom z týchto chrámov, zvlášť keď ste tam putovali spoločne ako farnosti. Ponúknuté milosti možno získať ešte do slávnosti Krista Kráľa. Teším sa i z každej púte, ktorú ste vykonali v rámci farnosti na ktorékoľvek pútnické miesto doma i v zahraničí. Vďaka i za letné tábory, organizované farnosťami na čele s kňazmi a obetavými animátormi. Ďakujem všetkým, ktorí duchovne i materiálne podporujú i takéto aktivity v našej diecéze. Je to vždy vhodná príležitosť zasiať a upevniť Božie semienko v duši mladého človeka.

Ďakujem za všetky iniciatívy, ktoré viedli k posilneniu života farnosti, manželstva a rodiny. Ďakujem sestrám z Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského, ktoré obetavo plnili dlhoročnú službu na Biskupskom úrade v Rožňave. Na ich miesto nastupujú Milosrdné sestry Svätého kríža, pre ktoré vyprosujme od Pána potrebné milosti. V tejto kongregácii sú viaceré sestry z našej diecézy, ale tým najkrajším kvetom je bl. Zdenka Schelingová, pochádzajúca z Krivej na Orave. Nanovo vítam v našej diecéze bratov saleziánov i bratov Misijnej spoločnosti – vincentínov a  teším sa z prvých krokov sestier Služobníc Ducha Svätého v našom biskupstve.

V tomto Roku mala s požehnaním prechádzať našou diecézou relikvia pápeža milosrdenstva sv. Jána Pavla II. K dispozícii boli a sú adorácie na tento Rok milosrdenstva. Kde ste venovali prijatiu relikvie náležitú pozornosť, tam sa do sŕdc ľudí mohlo zasiať veľa dobrého. Vieme, že svätého pápeža nevpustili do každej krajiny. Bolestné je počúvať, že niekde ešte ani dnes neprejavili záujem o jeho relikviu. A pritom jeho orodovanie je mocné do takej miery, že spolu so sv. Faustínou vyprosili pre Svetové dni mládeže v Krakove takú ochranu, že ani pri počte 2,5 mil. ľudí sa nikomu nič nestalo, hoci vieme, aké obavy sprevádzali toto podujatie.

Svetové dni mládeže (SDM) v Krakove boli duchovne veľkolepé a teším sa zo všetkých mladých, ktorí dôstojne reprezentovali našu diecézu. Chcem sa poďakovať všetkým kňazom a rehoľným sestrám, ktorí pripravili i vypravili mládež na púť do Poľska, najskôr do diecézy Siedlce. Už z pobytu v stanovenej farnosti diecézy vzišlo veľa nádherných zážitkov. Hostitelia nám ukázali príklad, ako sa treba správať k prichádzajúcim. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás sprevádzali svojimi modlitbami a ktorí ste pomohli našej mládeži i finančne, aby sa mohla zúčastniť na tejto nádhernej akcii. Verím, že zúčastnení mládežníci na SDM sa stanú apoštolmi novej evanjelizácie v našej diecéze. Skupina mladých, ktorí boli v Krakove, vyniesla týždeň po návrate  domov kópiu obrazu „Panny Márie Rožňavskej“ do kostolíka v pútnickom mieste Úhorná. Tento obraz prešiel predtým pri dekanátnych stretnutiach mládeže celou diecézou. Preto je viac ako symbolické, že po SDM mladí priniesli tento obraz na Úhornú. Popri tradičnom mariánskom pútnickom mieste v Bôrke pri Rožňave bola znova posilnená mariánska úcta i na tomto mieste.

Pred ukončením sv. omše v Úhornej sa uskutočnil akt zverenia nás všetkých i celej diecézy Panne Márii. Keďže zvereniu nepredchádzala duchovná príprava a máloktorí ste tam boli, pridajme do ružencového úmyslu v tomto mesiaci i našu ochotu žiť pod ochranným plášťom Panny Márie. V tejto súvislosti si častejšie pripomínajme Máriine slová vyslovené v Káne: „Urobte všetko, čo vám [Ježiš] povie“ (Jn 2, 5). Je to výzva adresovaná nám všetkým: častejšie čítať alebo počúvať Božie slovo, inak sa nedozvieme, čo nám chce Ježiš povedať v dnešnom čase a v našej situácii. Až potom môžeme žiť podľa zachytených slov. Zvlášť vy, ktorí ste neboli v Úhornej, urobte akt zverenia sa ešte dnes a nechajte sa prikryť plášťom Panny Márie. Vzbuďte si úmysel a pomodlite sa aspoň 3x Zdravas Mária  a Pod tvoju ochranu. Ešte krajšie by to bolo, keby ste si tento úmysel vzbudili pri dnešnej modlitbe posvätného. ruženca v Božom chráme. Pamätajme, že Panna Mária vo Fatime opakovane vyzývala k modlitbe posvätného ruženca, keď nazvala túto modlitbu mocnejšou ako atómové zbrane. Modlitbu a úmysel zverenia sa Panne Márii sa môžete modliť celý mesiac. Tento úmysel si zvlášť vzbuďme v nedeľu 16. októbra, kedy bude deň modlitieb za diecézu, za diecézneho biskupa i na stanovený úmysel.

Akt zverenia sa Panne Márii berieme ako prípravu na slávenie 100. výročia zjavenia vo Fatime. Výzvy a prisľúbenia z Fatimy sú veľké. To najväčšie prisľúbenie znie: „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“ Odporúčam naďalej sláviť prvé – fatimské soboty v mesiaci. Od februára 2017 využijeme nábožné slávenie fatimských sobôt i oboznamovanie sa s fatimským posolstvom ako prípravu na slávnostné zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré sa uskutoční v rožňavskej katedrále 14. októbra 2017.

Tým sa nenarúša naša doterajšia spoločná diecézna modlitba. Stanoveným úmyslom na ďalších 9 mesiacov v našej diecéze je modlitba za duchovné povolania i za všetkých kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, ktorí u nás pôsobia. Povzbudení príkladom dôvery sv. Faustíny, ešte viac dôverujeme Ježišovým slovám: „Proste a dostanete“ (Mt 7, 7), ako aj modlitbe za Bohu zasvätených, aby ich „láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a všestrannom chápaní“ (Flp 1, 9), aby „vedeli rozoznať , čo je lepšie, a aby... boli čistí bez hany pre Kristov deň, plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu chválu a slávu“ (Flp 1, 10-11).

Vo vrcholiacom Roku milosrdenstva je pred nami diecézna púť do svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch, na ktorú vás všetkých veľmi srdečne pozývam. Je to príležitosť znova prežiť jednotu diecézy a spoločne sa modliť. Púť bude v stredu 19. októbra 2016. Je to pracovný deň a nie všetkým je umožnené putovať. Ale je veľa takých, ktorí putovať môžu. Bola by veľká škoda, keby zostali doma. Príďte všetci na púť milosrdenstva. Každý má sám v sebe veľa toho, čo by chcel predložiť milosrdnému Ježišovi: či sú to vlastné prosby, alebo prosby, poďakovania i odprosenia za svojich drahých. To všetko možno predložiť Ježišovi na našej púti.

Teším sa na naše spoločné putovanie, na sv. omšu a modlitby vo svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, ale i na ďalšie stretnutia, a žehnám vás v mene + Otca i + Syna i + Ducha Svätého.

Tento pastiersky list bol čítaný v nedeľu 2. októbra 2016 pri sv. omšiach vo všetkých chrámoch Rožňavskej diecézy.