Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Usmernenia pre kňazov a veriacich Rožňavskej diecézy

INŠTRUKCIE K BOHOSLUŽBÁM 

I. Sviatosti, sväteniny a ich vysluhovanie nemožno zanedbať, ale majú sa udeľovať v súlade s nariadeniami.

Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez svätej omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.

Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených.

Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Treba sa vyhnúť vytváraniu dlhých radov veriacich, čakajúcich na svätú spoveď. V mestských farnostiach je v takýchto prípadoch potrebné posilniť spovednú službu.

Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade nevyhnutnej duchovnej služby nakazenému v nemocnici je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami.

II. Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto by bolo vhodné otvoriť kostol počas dňa aspoň na istý vymedzený čas. Adoráciu možno zrealizovať buď vo forme osobnej modlitby pred Bohostánkom, ktorú si vykoná každý veriaci osobne počas súkromnej návštevy kostola, alebo je možné vystaviť Najsvätejšiu Sviatosť bez spoločnej pobožnosti a nechať ju vystavenú napr. počas spovedania, aby jednotliví kajúcnici mali možnosť v tichu adorovať.

III. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývam všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20:00, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Ak je to možné, hlavne na dedinách, pripomeňte si tento úmysel modlitby krátkym zvonením zvona, večer o ôsmej hodine.

V tejto súvislosti vrelo odporúčam Modlitbu zasvätenia sa Rožňavskej Panne Márii a modlitbu za diecézu a diecézneho biskupa (na konci textu inštrukcií).

IV. Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.

 

Svätý Otec František nám dodáva odvahy a povzbudzuje kňazov, aby sa nebáli a vyšli aj medzi nakazených, aby im slúžili a prinášali Krista. Pomáhajme si navzájom, aby sme toto ťažké obdobie zvládli a upevnili sa vo viere. Cirkev vo svete i na Slovensku v minulosti prežila rôzne ťažkosti i utrpenia, ktoré ju nakoniec posilnili. Povzbudzujme sa slovami žalmu, že s Božou pomocou i „hradby preskočíme“ (Ž 18, 30).

Žehnám vám

Váš biskup Mons. Stanislav Stolárik

 

MODLITBA ZASVÄTENIA SA ROŽŇAVSKEJ PANNE MÁRII

Preblahoslavená Panna Mária Rožňavská,

s obnovenou vďačnosťou za tvoju materinskú prítomnosť

pripájame svoj hlas k hlasu všetkých generácií,

ktoré ťa volajú blahoslavenou.

Oslavujeme v tebe veľké diela Boha, ktorý sa vo svojom milosrdenstve

neúnavne skláňa k ľudstvu, sužovanému zlom

a zranenému hriechom, aby ho uzdravil a spasil.

Prijmi s materskou dobrotivosťou

tento zasväcujúci úkon, ktorý dnes konáme s dôverou

pred týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý.

Sme si istí, že každý z nás je vzácny tvojim očiam

a že ti nie je cudzie nič z toho, čo prebýva v našich srdciach.

Dávame na sebe spočinúť tvojmu blaživému pohľadu

a prijímame potešujúce pohladenie tvojho úsmevu.

Opatruj náš život vo svojom náručí:

žehnaj a posilňuj každú túžbu po dobre, oživuj a sýť vieru,

dodávaj silu a svetlo nádeji, vzbudzuj a roznecuj lásku,

veď nás všetkých po ceste svätosti.

Nauč nás svojej prednostnej láske voči maličkým a chudobným,

voči odstrčeným a trpiacim, voči hriešnikom a v srdci zblúdeným,

zhromaždi všetkých pod svoju ochranu a všetkých odovzdaj

tvojmu milovanému Synovi, nášmu Pánovi, Ježišovi. Amen.

 

Podľa modlitby pápeža Františka,

Vatikán, Námestie sv. Petra, 13. októbra 2013

Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup

Rožňava, 17. júla 2017 (prot. č. 643)

 

 

FELAJÁNLÓ IMA A ROZSNYÓI SZŰZANYÁNAK

Boldogságos Szűz Mária, rozsnyói Szűzanyánk!

Anyai jelenlétedért megújult hálával kapcsoljuk

szózatunk minden nemzet kórusához,

akik boldognak hirdetnek.

Benned Isten nagy műveit dicsőítjük.

Ő nagy irgalmasságában a gonosztól, a bűntől

ellepett emberiséghez fáradhatatlanul lehajol, hogy

gyógyulást és üdvösséget ajándékozzon.

Fogadd el anyai jóságodban felajánlásunkat,

melyet most drága képed előtt bizalommal végzünk.

Biztosak vagyunk abban, hogy mindnyájunk értékesek

vagyunk szemedben,

és az, ami szívünkben lakozik, nem idegen előtted.

A te édes tekintetedtől hagyjuk kísérni magunkat,

és elfogadjuk mosolyod vigasztaló gyengédségét.

Őrizd életünket anyai karjaidban:

erősítsd és áldd meg a jó minden kívánságát,

éltesd és tápláld hitünket,

adj erőt és világosságot reményünknek,

ébreszd fel és ihlesd szeretetünket,

vezess bennünket az életszentség útján.

Taníts megkülönböztetett szeretettel szeretni

a szegényeket, a kicsiket,

az eltaszítottakat, a szenvedőket,

a bűnösöket és eltévelyedetteket,

egyesíts mindenkit védelmed alatt és adj át bennünket

szeretett Fiadnak a mi Urunk Jézus Krisztusnak. Amen.

 

Ferenc pápa imája nyomán.

Vatikán 2013 október 13.

Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rozsnyói megyéspüspök

Rozsnyó, 2017 július 17. (prot.szám: 643/2017)

 

 

MODLITBA ZA DIECÉZU A ZA OTCA BISKUPA

Trojjediný Bože, tvoj ľud zverený do pastierskej starostlivosti nášho

diecézneho biskupa Stanislava, pokorne ťa prosí, posilňuj ho, aby nás

skrze evanjelium a Eucharistiu zhromažďoval v Duchu Svätom ako

partikulárnu Cirkev za požehnanej spolupráce duchovenstva, aby

sme všetci vytvárali jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Kristovu Cirkev.

Bože, na orodovanie nášho patróna sv. Jána Nepomuckého ťa prosíme,

udeľ nám milosť, aby sme skrze tvoje nesmierne milosrdenstvo

dosiahli dary, o ktoré ťa vrúcne prosíme.

Dobrotivý Otče, ako Preblahoslavená Panna Mária bedlila nad

pozemským životom tvojho Syna, tak sme i my v našej diecéze

pociťovali jej mocnú ochranu. Na jej príhovor i naďalej daj nám tešiť

sa stálemu zdraviu tela a duše, ochraňuj nás v ťažkostiach tohto

života a priveď nás do večnej radosti. O to ťa prosíme skrze Krista,

nášho Pána. Amen.

 

Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup

Prot. N.: 866/2015, 7. 10. 2015

 

Na úmysel stanovený otcom biskupom:

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Pod Tvoju ochranu...

 

Z listu predstaviteľom cirkví a náboženských spoločností od hlavného hygienika SR

K usporadúvaniu ostatných cirkevných obradov Vám zasielame nasledovné usmernenie:
- usporiadať iba tie obrady, ktoré nie je možné odložiť,
- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch,
- obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb,
- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Ak sa nevyhnutné obrady budú konať, je potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti (vzdialenosť 1,5 metra), dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, vykonávať ich dezinfekciu. V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek a pod. Pri prijímaní "pod obojím" striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie s kalicha viacerými osobami ako jednou) a pod.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať vydané nariadenie.

Napriek ťažkostiam, ktoré s týmto rozhodnutím sú pre výkon vášho povolania spojené, chcem vás ubezpečiť, že tento zákaz bude trvať iba počas nevyhnutne dlhého obdobia. Tiež vás chcem poprosiť a povzbudiť v tom, aby ste uprednostnili individuálne návštevy chorých, ktorí nie sú chorí alebo izolovaní z podozrenia alebo potvrdenia z infekcie alebo ochorenia COVID-19 a potrebujú duchovné sprevádzanie a spirituálnu podporu.

S úctou

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200311032