Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Motivačný list Katolíckej základnej školy Kósu Schoppera v Rožňave

kzs_RVDrahí veriaci,

v súčasnom svete zažívame boom a expanziu rôznych názorov a pohľadov, ktoré sú často v príkrom rozpore s kresťanským presvedčením a cítením. Preto by sme Vás drahí veriaci chceli poprosiť o podporu a povzbudiť k jednote. V Rožňave, blízko centra pôsobí Katolícka základná škola. Ide o školu, ktorej snahou je okrem kvalitného vzdelania, poskytnúť žiakom aj Ježišov príklad lásky. Škola i pedagógovia chcú napredovať a ukazovať žiakom tie pravé hodnoty života. Veď aj samotná Deklarácia o kresťanskej výchove - GRAVISSIMUM EDUCATIONIS Druhého Vatikánskeho koncilu definuje katolícku školu nie ako inštitúciu, ale ako spoločenstvo. V tomto duchu sa aj my snažíme uskutočňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť a formovať deti v atmosfére rodinného spoločenstva učiteľov, rodičov a žiakov. Preto Vás prosíme o podporu. Nebojte sa zapísať svoje ratolesti na túto školu. Potrebujeme Vašu podporu a dôveru. Buďme jednotní, pretože v jednote je sila.

Táto škola bude v budúcom školskom roku okrem bežného 1. ročníka otvárať aj prvý ročník bilingválnej triedy / maďarsko-slovenskú/. Keďže žijeme v zmiešanom národnostnom resp. etnickom prostredí, pociťujeme potreby takejto triedy, aby žiaci ovládali správne tento jazyk a vedeli sa v ňom aj odborne vyjadrovať. Zároveň nájdete v tejto škole aj osobitý prístup žiakom s rôznymi zdravotnými problémami. Našou snahou bude otvoriť triedu pre takýchto žiakov, aby mohli napredovať každý vo svojom tempe, aby sa vedeli v budúcnosti uplatniť na trhu práce. Okrem toho je tu viacero dôvodov prečo si nás vybrať: každý týždeň svätá omša, vyučovanie rímskokatolíckeho náboženstva, individuálny prístup k žiakom, anglický jazyk od prvého ročníka, využívanie a výučba informačných technológii, rôzne záujmové krúžky a reprezentácia školy na rôznych kultúrnych akciách. Do budúcnosti plánujeme zabezpečenie školského autobusu, ktorým by bola vyriešená doprava detí z bydliska. Prijímame žiakov nielen do prvých ročníkov, ale aj do vyšších ročníkov našej školy. Tu si dovolíme, Vás milí rodičia upozorniť, že od roku 2015 v súlade so školským zákonom je predpoklad rušenia málotriedok a spojených tried v obciach vzhľadom na ich nadmerné financovanie zo strany štátu. Preto dajte šancu aj Vašim starším deťom v podobe kvalitného vzdelania. Našou snahou je v budúcnosti podniknúť „našu expanziu“ – aby práve katolícka základná škola patrila medzi tie najlepšie školy v kraji. Pomôžte nám v tom.

Nebojte sa a informujte sa u nás osobne (sídlime v neskoroklasicistickej, budove, na ul. Kossú Schoppera 22 ) radi Vám povieme o našich plánoch do blízkej i ďalekej budúcnosti. Príďte si nás pozrieť a sami sa presvedčte. Bližšie informácie nájdete na nami poskytovanom plagáte alebo u Vašich duchovných otcov.

Ďakujeme. S pozdravom a úctou Vedenie a Rada školy Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave.

Naše kontakty: 058/788 58 57      http://kzs.webroznava.sk/