Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Celodiecézny katecheticko-metodický deň - 3. október 2023

3. októbra 2023 sa v Rožňave uskutočnil celodiecézny katecheticko-metodický deň pre všetkých kňazov, katechétov a učiteľov náboženskej výchovy. Stretnutie sa začalo slávením sv. omše v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, pri ktorej sme aj tento školský rok prosili o dary Ducha Svätého, potrebné pre našu prácu. Hlavným celebrantom bol Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Hneď v úvode vyjadril radosť zo stretnutia, ktorého cieľom bolo ďakovať Bohu za všetky dobrá, navzájom sa povzbudiť a uvedomiť si, že vždy máme byť spojení s Kristom a na Neho máme upierať svoj pohľad.

Otec biskup vo svojom príhovore poukázal na to, že tak, ako Ježiš Kristus posielal apoštolov učiť, tak sme aj my poslaní do škôl a farností. Posilou nám má byť denná adorácia, sviatostný život a modlitba, aby sme si udržali stabilitu na lane viery. Taktiež vyzýval chytiť sa posvätného lana ruženca, spoliehať sa vždy aj na pomoc Panny Márie a konať podľa evanjeliového príkladu Krista, ktorý za každých okolností – dokonca aj na kríži – prejavil trpezlivosť, milosrdenstvo a odpustenie. V závere príhovoru otec biskup poďakoval za službu kňazom, katechétom i učiteľom a všetkých povzbudil pokračovať v zápale ohlasovania, vyučovania a svedectva, s pohľadom upretým na Ježiša Krista, a udelil záverečné požehnanie.

Stretnutie pokračovalo na Biskupskom úrade v Rožňave. Pozvanie odborne formovať kňazov i katechétov prijala tento rok Mgr. PaedDr. Renáta Ocilková, koordinátorka KBS pre ľudské práva a výkonná riaditeľka Fóra života. Vo svojej prednáške nám priblížila témy Ako komunikovať s deťmi s krízou identity, ako ich sprevádzať. O pochybnostiach v oblasti pohlavnej identity, sexuálnej orientácie.“ Ponúkla nám informácie, pomocou ktorých môžeme žiakom dať relevantné argumenty a viesť ich správnym smerom v situáciách, kedy sa hľadajú a kedy riešia vlastnú identitu. Poskytla nám cenné rady ohľadom špeciálneho prístupu k pochybujúcim žiakom a upriamila pozornosť na dôležitosť Božieho slova ako sily pre život.                      

Druhou prednášajúcou bola Ing. Mgr. Eliška Madžová, ktorá nám sprostredkovala tému „Vedecké výskumy o pôvode homosexuality a kresťanské prijatie ľudí s homosexuálnou náklonnosťou.“ Vysvetlila nám dôležité fakty, ponúkla zdroje informácií pre hlbšie štúdium tejto problematiky, poukázala na nespochybniteľnú úlohu matky i otca a na ich vplyv na výchovu a zdôrazňovala potrebu osvety medzi žiakmi i učiteľmi.

V závere nám Mgr. Jozef Bednárik, riaditeľ DKÚ Rožňava, podal správu o činnosti DKÚ a dostali sme organizačné pokyny na školský rok 2023/2024. Oboznámil nás s pripravovanými aktivitami, ktoré sa týkajú Rožňavskej novény a akcie Milión detí sa modlí ruženec. Doplnil informácie k výtvarnej súťaži Biblia očami detí i k tohtoročnej Biblickej olympiáde, pripomenul duchovné cvičenia, ktoré sa budú konať v tomto školskom roku a poskytol nám didaktický materiál k vyučovaniu náboženskej výchovy.

Otec biskup i riaditeľ DKÚ sa na záver poďakovali hosťom, organizátorom i všetkým zúčastneným a spoločným obedom sme ukončili zaujímavý a podnetný metodicko-katechetický deň.

V mene všetkých kňazov, katechétov a učiteľov náboženskej výchovy ďakujem za požehnaný čas, ktorý sme spoločne strávili, za možnosť nadobudnúť nové poznatky v aktuálnych problematických témach a za priestor na vzájomné zdieľanie skúsenosti z praxe.

Autorka textu: Mgr. Katarína Mášová – katechétka, farnosť Krompachy