Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Obnova kostola Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii v Rožňave

Z histórie

Kalvária, rozprestierajúca sa nad mestom, predstavuje sakrálnu krajinu s odkazom na niekdajší bohatý rehoľný život v meste. Jej vznik a rozvoj bol až do roku 1773 spätý s účinkovaním jezuitov - Spoločnosti Ježišovej v Rožňave. Podľa záznamov rádovej kroniky bol základný kameň kostola Sedembolestnej Panny Márie položený už v roku 1735 a ako nám to dokumentuje aj ozdobný nápisový štít nad vstupom do kostola, dokončili ho v roku 1741 vďaka rožňavskému mešťanovi a banskému podnikateľovi Jakubovi Steerovi a jeho rodine.

Po tom, ako sme v priebehu niekoľkých posledných desiatok rokov zaznamenali poškodzovanie a vykrádanie kaplniek a kostolov na ťažšie prístupných a málo frekventovaných miestach, sa v súčasnosti v mnohých mestách aktivizujú dobrovoľníci a vlastníci pamiatok, Rožňavu nevynímajúc, ktorí hľadajú a využívajú možnosti ich postupnej obnovy. Pred niekoľkými rokmi sa vďaka dobrovoľníkom podarilo vyčistiť areál od náletových drevín a obnoviť malé kaplnky jednotlivých zastavení a Biskupstvo Rožňava pristúpilo k pamiatkovej obnove vrcholového kostola Sedembolestnej Panny Márie, ktorý bol naposledy opravovaný za pôsobenia rožňavského biskupa Michala Bubniča v tridsiatych rokoch 20. storočia. Menšie, nevyhnuté úpravy stavebno-údržbárskeho charakteru prebiehali v 80. - 90. rokoch 20. storočia.  

Obnova kostola Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii v Rožňave

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo v Rožňave sa v súvislosti s obnovou kostola Sedembolestnej Panny Márie uchádzalo o financie z grantu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Projekt bol vzhľadom na závažnosť a rozsah prác rozdelený do viacerých etáp. Napriek tomu, že dotácia nebola odsúhlasená v požadovanej výške, predsa umožnila pristúpiť k prvej etape reštaurovania fasád, konkrétne k obnove hlavnej – juhozápadnej fasády. Dotácia vo výške 25 000 EUR s 5 % spolufinancovaním majiteľa pamiatky bola udelená na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021 č. MK-2941/2021-423. Práce, v rámci ktorých boli zreštaurované omietky, plastické prvky výzdoby, ako napríklad pilastre, šambrány, rímsy, kamenný štít s nápisom, okno a vstupné dvere, reštaurovali Mgr. art. Peter Mlích, Mgr. art. Ján Jeník a Mgr. art. Tomáš Székely. Kým Rožňavčania poznali kalvársky kostol v okrovej - medzičasom vyblednutej farebnosti, po obnove nadobudla tmavočervenú farbu, ktorej fragmenty sa našli počas reštaurátorského výskumu Mgr. art. Petra Koreňa. Rožňavské biskupstvo z vlastných prostriedkov realizovalo výmenu odkvapových žľabov a zvodov, čím sa zamedzilo poškodeniu už obnovenej časti fasády a ďalšej degradácii murív a v roku 2022 pristúpilo aj k výmene skorodovanej plechovej strešnej krytiny.

Komplexná obnova pamiatky pokračovala aj v roku 2022. K druhej etape pristúpil vlastník na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022 č. MK-2941/2021-180. Jej cieľom bolo reštaurovanie juhovýchodnej fasády. V rámci prác sa zreštaurovali omietky, korunné rímsy, ako aj ďalšie výzdobné prvky. Súčasťou prác bolo aj reštaurovanie kovových okenných mreží, dvoch okenných výplní a vyhotovenie historickej kópie okna na sakristiu, ktoré bolo z bezpečnostných dôvodov v minulosti zamurované. Reštaurátorské práce, ukončené ku koncu novembra 2022 boli realizované Mgr. art. Petrom Mlíchom, Mgr. art. Jánom Jeníkom a Mgr. art. Tomášom Székelyom, v požadovanej kvalite a v požadovanom termíne.

Plány do budúcnosti

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava v spolupráci s Mestom Rožňava a občianskymi združeniami, podieľajúcimi sa na doterajších prácach, má dlhodobé ambície pokračovať aj naďalej v postupnej obnove celého komplexu. Naším najbližším cieľom je dokončenie zvyšných fasád a pristúpiť k reštaurovaniu interiéru.

Počas septembrovej slávnosti sprístupnenia a požehnania obnovenej zvonice v roku 2022 sme sa presvedčili o veľkom záujme veriacich z Rožňavy a jej okolia a veríme, že sa aj na toto miesto čoskoro vráti pravidelný bohoslužobný život, a že sa pre všetkých Rožňavčanov a návštevníkov mesta ešte viac zatraktívni táto významná lokalita mesta, charakteristická krásnymi výhľadmi do okolia.