Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Obnova kostola Sedembolestnej Panny Márie v Rožňave – ukončenie prvej etapy reštaurátorských prác

Rožňavská Kalvária predstavuje malú, ale významnú sakrálnu krajinu s odkazom na dedičstvo  bohatého rehoľného života v meste, ktorý bol úzko spojený s jezuitským rádom. Podľa rádovej kroniky bol základný kameň kostola Sedembolestnej Panny Márie položený už v roku 1735 a podľa ozdobného nápisového štítu nad vstupom ho dokončili v roku 1741.    

Po tom, ako v priebehu niekoľkých posledných desiatok rokov došlo k poškodzovaniu a vykrádaniu kaplniek a kostolov na ťažšie prístupných a málo frekventovaných miestach, sa v súčasnosti v mnohých mestách aktivizujú dobrovoľníci a vlastníci pamiatok, ktorí hľadajú a využívajú možnosti ich obnovy. Pred niekoľkými rokmi sa vďaka dobrovoľníkom podarilo vyčistiť areál od náletových drevín a obnoviť malé kaplnky jednotlivých zastavení. Biskupský úrad v Rožňave pristúpil v roku 2021 k pamiatkovej obnove kostola Sedembolestnej Panny Márie, ktorý bol naposledy opravovaný za pôsobenia rožňavského biskupa Michala Bubniča v tridsiatych rokoch 20. storočia. Vedľajšie, údržbársko-technické úpravy prebiehali v 80. – 90. rokoch 20. storočia.   

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo v Rožňave sa na obnovu kostola Sedembolestnej Panny Márie uchádzalo o financie z grantu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Projekt bol vzhľadom na závažnosť a rozsah prác rozdelený do viacerých etáp. Hoci dotácia nebola odsúhlasená v požadovanej výške, predsa umožnila pristúpiť k prvej etape reštaurovania fasád, konkrétne k obnove hlavnej – juhozápadnej fasády. Dotácia vo výške 25 000 EUR s 5 %  spolufinancovaním majiteľa pamiatky bola udelená na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2021 č. MK-2941/2021-423. Práce, v rámci ktorých boli zreštaurované omietky, plastické prvky výzdoby, ako napríklad pilastre, šambrány, rímsy, kamenný štít s nápisom, okno a vstupné dvere, boli realizované reštaurátorom Mgr. art. Jánom Jeníkom z Košíc a ukončené k 15. decembru 2021 v požadovanej kvalite a v požadovanom termíne. Kým Rožňavčania poznali kalvársky kostol v medzičasom vyblednutej okrovej farebnosti, po obnove nadobudla tmavočervenú farbu, ktorej fragmenty sa našli počas reštaurátorského výskumu Mgr. art. Petra Koreňa. Majiteľ pamiatky prostredníctvom vlastných financií realizoval výmenu odkvapových žľabov a zvodov, čím zamedzil poškodeniu už obnovenej časti fasády a ďalšej degradácii murív, ktoré ešte len čakajú na svoju opravu v rámci 2. etapy komplexnej obnovy pamiatky.  

Sú ambície pokračovať v obnovovacích prácach aj na ostatných pamiatkových objektoch, čím sa oživí prerušený bohoslužobný život, zatraktívni táto časť mesta, charakteristická krásnymi výhľadmi, vytvoria sa jedinečné podmienky na turistické vychádzky pre všetkých Rožňavčanov a návštevníkov mesta.

Silvia Lörinčíková, pri príležitosti ukončenia 1. etapy reštaurovania fasád