Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Metodický deň katechétov 2022

Dňa 22. júna 2022 sa pod odbornou záštitou vdp. Mgr. Jozefa Bednárika, riaditeľa Diecézneho katechetického úradu Rožňava, uskutočnil Metodický deň katechétov 2022, ktorého organizátormi boli Diecézny katechetický úrad, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci a farnosť Lučenec - mesto.

V tento deň sme privítali dvadsať katechétov pôsobiacich v dekanáte Malohont, Rimavská Sobota a v dekanáte Horný a Dolný Novohrad a ďalších milých hostí.

Vzácnymi hosťami boli vdp. doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD. pôsobiaci na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý sa prítomným prihovoril prednáškou Synodalita - budovanie spoločenstva v Rožňavskej diecéze, podnety pre synodálnu cestu katechétov.

Druhým vzácnym hosťom, ktorý prijal pozvanie organizátorov, bol vdp. ThLic. Mgr. Marek Iskra, pôsobiaci vo farnosti Priechod pri Banskej Bystrici, člen Rady Konferencie biskupov Slovenska, Rady pre rodinu, riaditeľ Diecézneho pastoračného centra pre rodinu, ktorý priniesol aktuálne témy Výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Pozvanie prijal aj vdp. ThLic. Peter Fábian, riaditeľ Diecézneho školského úradu, Biskupstvo Rožňava.

Overovanie nového kurikula Katolíckeho náboženstva na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenci a jeho reflexiu po dvoch rokoch aplikácie do praxe prestavili katechéti Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci Mgr. Zuzana Vojteková, Mgr. Zuzana Fulajtárová a Ing. Mgr. Štefan Šprlák.

Pán riaditeľ Diecézneho katechetického úradu, Biskupstvo Rožňava predniesol užitočné informácie k Biblickej olympiáde s podnetmi, príkladmi a odporúčaniami do praxe.

Priestor dostali aj médiá - TV LUX, ktoré reprezentoval Mgr. Matej Holý, katechét a redaktor TV LUX.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na obohacujúcom a zároveň príjemnom a pohodovom priebehu Metodického dňa katechétov. Zúčastnení vyslovili želanie stretávať sa pri podobných príležitostiach častejšie.

za organizátorov

Terézia Bahledová

https://www.tvlux.sk/archiv/play/_28566