Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

SLÁVENIE SVÄTÉHO TÝŽDŇA V ROŽŇAVE

Svätý týždeň - mimoriadny čas, v ktorom nám Boh ponúka milosť prežívať tajomstvo nášho vykúpenia veľmi zblízka.

Na Palmovú (kvetnú) nedeľu – Nedeľu utrpenia Pána slávenie sv. omše o 10,00 hod. v Rožňave začalo v Kostole sv. Františka Xaverského obradom, pri ktorom sme si pripomenuli slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Hlavným celebrantom bol náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. S požehnanými ratolesťami potom veriaci prešli v sprievode do Katedrály Nanebovzatia Panny Márie, kde sv. omša pokračovala.  

V homílii nás otec biskup povzbudil a pripravil na slávenie dní Svätého týždňa:

„Silou viery máme vstupovať aj do toho svätého týždňa, ktorý začíname dnes. Teda je to o viere. Fyzickými očami sledujeme vstup Ježiša Krista na osliatku do Jeruzalema. Fyzickým zrakom vnímame aj všetko to, čo ho v tomto Svätom týždni čaká a čo budeme prežívať spolu s ním. Ale pohľad viery nás učí: toto je posvätný čas. Toto je milostivý čas, ktorý nás sprevádza ku krížu. Je to posvätný čas, je to hodina našej spásy. Teda tu nejde len o obrady. Tu nejde len o ceremónie. Tu ide znova a znova o prežívanie našej hodiny spásy, ktorá v nás má vyburcovať ohromnú, veľkú vďačnosť voči Ježišovi Kristovi, ktorý sa podujal zničiť všetky naše „daňové povinnosti“ hriechu, aby nás očistil, aby nám vymazal celý „register dlhu“. Je to náš posvätný čas, ktorý počas týchto dní môžeme prežívať. Môžeme  prežívať hlbokú lásku Ježiša Krista k nám všetkým. Ale znova, musíme cítiť, že to je otázka viery. Veríme tomu, veríme tomu, že my tu nebudeme mať len obrady a ceremónie? Ale že my tu budeme prežívať, aktuálne prežívať hĺbku našej spásy? Boh nás miluje a my môžeme prosiť Ducha Svätého, aby nám svojím svetlom osvietil našu myseľ, náš rozum, naše uvažovanie, aby sme nepremeškali túto hodinu milostivého času, posvätného času, ktorý sa nám dáva a kedy nás Boh chce znova obdarovať mnohými darmi. My sa môžeme pred neho postaviť teraz, na začiatku Svätého týždňa s úprimnou a hlbokou prosbou: „Pane, posilňuj našu vieru!“ Lebo ak bude posilnená naša viera, zmenia sa aj naše skutky, lebo to je jedno s druhým značne prepojené. Pane, posilni našu vieru, aby sme tak prežili aj tento Svätý týždeň, aby Ježiš, ktorý k nám príde ako zmŕtvychvstalý,  našiel v nás úprimnú a ním posilnenú vieru. Drahí bratia a sestry, prijmime to nádherné posolstvo našej spásy a ďakujme Pánovi za tento posvätný čas Svätého týždňa.“

Popoludní bola ako v každú nedeľu v pôste Krížová cesta. Tento rok sa vďaka dobrému počasiu podarilo prežiť ju s výnimkou jednej nedele na obnovenej Rožňavskej kalvárii, o ktorej Rádio Lumen odvysielalo 8. apríla 2022 v rámci relácie „Pútnický víkend“ zaujímavú reláciu, ku ktorej sa môžete vrátiť návštevou archívu rádia Lumen: https://www.lumen.sk/archiv-play/148691.

Krížovú cestu na Palmovú nedeľu viedli birmovanci s kňazmi, ktorí sa im v rámci prípravy na birmovku venujú. Mladí sprevádzali modlitbu tiež hrou na hudobné nástroje a spevom. Na záver, tak ako vždy, sa otec biskup prihovoril prítomným, ktorí sa prišli modliť a udelil im požehnanie.

Program slávenia Veľkej noci s otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom:

Štvrtok svätého týždňa (Zelený štvrtok) 14.4. 2022

10,00 – Missa Chrismatis, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

18,00 – Večerná sv. omša – Štvrtok Pánovej večere, Katedrála Nanebovzatia

              Panny Márie v Rožňave

Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) 15.4. 2022

8,00 –   Modlitba Liturgie hodín za účasti ľudu, Katedrála Nanebovzatia Panny

             Márie v Rožňave

10,00 – Krížová cesta utečencov, Rožňavská kalvária

15,00 – Obrady Piatku utrpenia Pána, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie

             v Rožňave

21,00 – Rádio Lumen odvysiela Krížovú cestu utečencov, ktorú premeditoval a

             zostavil otec biskup Mons. Stanislav Stolárik

Svätá sobota (Biela) 16.4. 2022

8,00 – Modlitba Liturgie hodín za účasti ľudu, Katedrála Nanebovzatia Panny

           Márie v Rožňave

19,45 – Veľkonočná vigília, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 17.4. 2022

10,00 - Sv. omša, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Veľkonočný pondelok 18.4. 2022

11,00 Sv. omša, Kostol sv. Anny v Rožňave